Môže sa stať, že v prípade odosielania zlyhá ľudský faktor a na strane úradníka nastane pochybenie. Prosím, kontaktujte príslušný orgán verejnej moci alebo poštu. 

V obálke nájdete:

1.       Rozhodnutie – každý úrad si ho môže upraviť podľa seba, avšak musí mať jednotné znaky.

2.       Doložka – na rozhodnutí nenájdete žiaden podpis, na tento účel slúži doložka.

3.       Vaše údaje potrebné na doručovanie alebo na osobné prevzatie.

V prípade komplikácií s doručovaním listinného rovnopisu elektronického dokumentu by mal občan kontaktovať konkrétny úrad, ktorý je uvedený ako odosielateľ dokumentu (úrad ktorý dokument autorizoval). V následnej komunikácii s úradom odpočúvame bližšie špecifikovať komplikácie a uviesť identifikátor dokumentu, ktorý sa nachádza na samotnom dokumente aj doložke o autorizácii.  

Doložka o autorizácii k EÚD môže obsahovať prístupový kód pre overenie originality pôvodného elektronického úradného dokumentu vrátane jeho príloh a dobu platnosti prístupového kódu. Podľa uvedeného prístupového kódu si v budúcnosti bude môcť občan porovnať listinnú formu dokumentu ktorá mu bola doručená s pôvodnou verziou elektronického dokumentu, ktorá mu mala byť zaslaná. Správnosť doručenia je možné si overiť podľa doložky o autorizácii, na ktorej sa uvádza označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje. Označenie listov uvedené na doložke o autorizácii si občan môže porovnať s označením samotných dokumentov ktoré mu boli doručené. Na každom doručovanom dokumente sa taktiež nachádza počet strán konkrétneho dokumentu, a tak ma občan možnosť skontrolovať si, či mu bol naozaj doručený kompletný dokument.

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu obsahuje riadiace znaky slúžiace na usporiadanie poradia strán listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a riadiace znaky slúžiace na automatizované spracovanie.

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu.

Orgány verejnej moci (OVM) majú povinnosť autorizovať elektronické úradné dokumenty  (EÚD) kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom s pripojenou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou. Listinný rovnopis EÚD okrem listinnej podoby samotného EÚD a jeho príloh obsahuje aj doložku o autorizácii k EÚD, podľa ktorého je možné identifikovať úrad, ktorý Vám dokument zaslal. Označenie OVM ktorý dokument zaslal je uvedené aj na samotnom dokumente.

Tlač listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov je z ohľadu na efektívnosť a z dôvodu automatizovaného spracovania nastavená tak, že štandardná farba pre tlač je čierno-biela. V prípade, ak z osobitého predpisu alebo na základe odôvodnenej žiadosti OVM vyplynie potreba farebnej tlače, OVM môže požiadať o vyhotovovanie farebných EÚD.

Pečiatka a podpis ako ich poznáme sú v elektronickom svete nahradené kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom, ku ktorým OVM pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Spôsob podpisu – autorizácie, spolu identifikáciou OVM, ktorý dokument autorizoval a údajmi o autorizovanom dokumente resp. dokumentoch sa nachádzajú na Doložke o autorizácii, ktorá je súčasťou každého elektronického úradného dokumentu.                                                                                                                                                                

1 2 »

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Zavolajte nám.

Kontaktné centrum NASES

Napíšte nám.

Kontaktný formulár