Ak máte problém s obsahom obálky, kontaktujte úrad a osobu, ktorá vám poštu odoslala.

Každý občan Slovenska, ktorý dovŕši 18 rokov má automaticky zriadenú elektronickú schránku na doručovanie.

V prípade, že ste si aktivovali svoju elektronickú schránku na doručovanie, je predpoklad, že chcete komunikovať elektronicky. Úrady vám teda už od termínu aktivácie budú doručovať poštu do vašej elektronickej schránky na slovensko.sk.

Postup aktivácie je nasledovný: ste vlastníkom elektronického občianskeho preukazu, na oddelení dokladov ste si dali nahrať na svoj občiansky aj certifikáty a bezpečnostný osobný kód BOK a zároveň ste dostali zdarma čítačku kariet. Viac o aktivácií sa dočítate na portáli slovensko.sk. 

 

Ak ste sa ešte nikdy do svojej elektronickej schránky neprihlásili, nemôžete mať schránku aktivovanú na doručovanie, pošta od štátu vám bude doručovaná listinne.

V prípade, že ste si niekedy aktivovali svoju elektronickú schránku na doručovanie a nepamätáte si svoje heslo, budete musieť opäť navštíviť oddelenie dokladov, kde si svoje heslá aktualizujete.

 

 

V obálke nájdete:

 • Rozhodnutie – každý úrad si ho môže upraviť podľa seba, avšak musí mať jednotné znaky.
 • Doložka – na rozhodnutí nenájdete žiaden podpis, na tento účel slúži doložka.
 • Vaše údaje potrebné na doručovanie alebo na osobné prevzatie.

 • spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu;
 • meno a priezvisko osoby, ktorá elektronický úradný dokument autorizovala, oprávnenie a názov orgánu; v prípade použitia kvalifikovanej elektronickej pečate názov a identifikačné číslo orgánu;
 • meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie alebo funkciu fyzickej osoby, ktorá doložku o autorizácii vyhotovila a označenie orgánu, ktorý doložku vyhotovil; ak sa listinný rovnopis vyhotovuje označenie osoby, ktorá doložku vyhotovila a informáciu o automatizovanom vyhotovení;
 • dátum a čas vystavenia kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky;
 • dátum a čas autorizácie elektronického úradného dokumentu;
 • dátum vytvorenia doložky;
 • identifikáciu dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje, identifikáciou dokumentu je číslo dokumentu alebo číslo konania, pod ktorým orgán verejnej moci elektronický úradný dokument vydal;
 • názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje;
 • informáciu o autorizácii príloh k elektronickému úradnému dokumentu, ak také existujú.

Doložka môže obsahovať aj:

 • vlastnoručný podpis osoby alebo odtlačok pečiatky orgánu, ktorý rovnopis vyhotovil, ak sa doložka vyhotovuje inak ako podľa § 1 ods. 2,
 • prístupový kód pre overenie originality pôvodného elektronického úradného dokumentu vrátane jeho príloh a dobu platnosti prístupového kódu.

« 1 2

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Zavolajte nám.

Kontaktné centrum NASES

Napíšte nám.

Kontaktný formulár