07. 08. 2018

Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,
od 1. júna 2018 sa do elektronických schránok bude zasielať nová správa s názvom „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“.

V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronické podanie považuje za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Nová správa s názvom „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ bude slúžiť práve na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania. Potvrdenie o momente odoslania má význam najmä z pohľadu počítania a zachovávania niektorých (procesnoprávnych) lehôt ustanovených právnymi predpismi.

Potvrdenie o odoslaní elektronického podania sa bude po odoslaní podania zasielať do elektronickej schránky odosielateľa elektronického podania a zároveň aj do schránky orgánu verejnej moci, ktorý je prijímateľom (adresátom) podania. Vyhotovené potvrdenie bude zobrazovať údaje o odosielateľovi a prijímateľovi podania, časový údaj o prijatí podania modulom G2G na spracovanie, identifikátor a predmet správy a môže obsahovať aj doplnkové informácie uvedené v definícii dátovej štruktúry.

Odosielateľom správy bude Úrad vlády SR ako správca ÚPVS, ktorému povinnosť zabezpečiť vyhotovenie tohto potvrdenia vyplýva priamo zo zákona o e-Governmente (§ 5 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)Z uvedeného vyplýva, že do 31. mája 2018 sa potvrdenie o odoslaní elektronického podania vyhotovuje na požiadanie odosielateľa a od tohto dátumu sa už bude vytvárať automatizovane prostredníctvom správy.

V prípade zasielaných elektronických podaní správa „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ nahradí pôvodne zasielanú správu „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“. V prípade zasielaných elektronických úradných dokumentov sa bude naďalej zasielať iba správa „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“.

Potvrdenie o odoslaní elektronického podania bude pečatené kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR vo formáte XAdES_ZEP, pričom v najbližších týždňoch bude formát zmenený na ASiC-E XAdES. Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS sa zasiela naďalej bez pečate.